Eastern Syriac :ܓܢܢ
Western Syriac :ܓܢܢ
Category :verb
[Humanities → Language]
English :see also ܫܵܟܹܢ / ܥܵܡܹܪ / ܕܵܐܹܪ / ܝܬܹܒ݂ / ܫܵܪܹܐ : to reside , to dwell permanently , to dwell , to inhabit , to live in ... , to lodge ;
French :voir aussi ܫܵܟܹܢ / ܥܵܡܹܪ / ܕܵܐܹܪ / ܝܬܹܒ݂ / ܫܵܪܹܐ : résider , demeurer de manière permanente , demeurer , loger , habiter , résider ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :גנן