Eastern Syriac :ܢܵܣܹܒ݂
Western Syriac :ܢܳܣܶܒ݂
Root :ܢܣܒ
Eastern phonetic :' na: si:w
Category :verb
[Trade]
English :1) Maclean : to receive , to take ; 2) Bailis Shamun ; transitive ; see also ܢܵܣܹܒ݂ / ܢܵܨܹܒ݂ : to start , to start out , to cause to happen , to begin / to kick off , to cause to begin / to establish / to get going ; 3) see also ܩܵܢܹܐ : to obtain / to get / to secure / to gain / to procure / to come by ; 4) transitive ; see also ܣܲܝܒܸܪ : to eat , to drink / to consume something , to partake of / to have , to take / to devour , to ingest , to polish off ; 5) see also ܩܲܛܪܸܓ݂ / ܒܲܝܬܝܼ ܠ : to predicate , to affirm , to assert , to state , to corroborate (?) / to bear out (?) ;
French :1) Maclean : recevoir , prendre , se procurer (?) ; 2) Bailis Shamun ; verbe transitif ; voir aussi ܢܵܣܹܒ݂ / ܢܵܨܹܒ݂ : déclencher , commencer / initier , causer / faire arriver / être à l'origine de / provoquer , travail, groupe ... : entreprendre / entamer / démarrer / mettre en œuvre / fonder / établir / monter / lancer / donner le coup d'envoi ; 3) voir aussi ܩܵܢܹܐ : obtenir , acquérir ; 4) transitif ; voir aussi ܣܲܝܒܸܪ : boire / manger / consommer / partager quelque chose , participer à / prendre part à un repas, une fête ... , profiter de / tirer profit de repas, boisson ... , dévorer , avaler / ingérer / se mettre derrière la cravate , finir / nettoyer / liquider / expédier / régler son compte à un repas ... ; 5) voir aussi ܩܲܛܪܸܓ݂ / ܒܲܝܬܝܼ ܠ : affirmer / défendre / faire valoir , déclarer , énoncer comme vrai , revendiquer , confirmer / attester de / témoigner de / appuyer / défendre / soutenir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܣܒ, ܢܣܵܒ݂ܵܐ, ܢܵܣܸܒ݂ ܒܐܲܦܹܐ, ܢܵܣܘܿܒܵܐ, ܢܣܝܼܒܵܐ, ܡܸܬܢܲܣܒ݂ܵܢܵܐܝܼܬ, ܢܸܣܒܵܬ, ܡܲܣܒ݂ܵܐ

See also : ܐܵܚܹܕ, ܩܲܒܸܠ, ܩܵܢܹܐ, ܫܵܩܸܠ, ܦܵܫܹܛ, ܡܲܕܪܸܟ݂, ܡܲܕܪܘܼܟܹܐ, ܩܵܕܹܐ, ܩܕܵܝܵܐ, ܡܲܥܕܹܐ, ܡܲܥܘܼܕܹܐ, ܩܲܒܸܠ, ܩܲܒܘܼܠܹܐ, ܩܵܢܹܐ, , ܩܢܵܝܵܐ, ܐܵܟܹܠ, ܐ݇ܟ݂ܵܠܵܐ, ܫܵܬܹܐ, ܫܬܵܝܵܐ, ܣܲܝܒܘܼܪܹܐ, ܣܲܝܒܸܪ, ܬܘܼܪܣܵܝܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun