Eastern Syriac :ܡܲܕܟ݂ܸܪ
Western Syriac :ܡܰܕܟ݂ܶܪ
Root :ܕܟܪ
Eastern phonetic : 'mat ḥir
Category :verb
[Moral life → Conscience]
English :1) causative of ܕܵܟ݂ܸܪ : to cause to remember / to recall / to recollect , to remind , to conjure up memories ; 2) see also ܡܲܥܗܸܕ / ܡܲܕܟܸܪ / ܡܲܝܬܝܼ / ܡܲܕܥܸܪ : to recall / to remind , to cause to remember / to bring back to someone else's mind / to bring to mind , to call to mind , to conjure up / to evoke , to prompt to remember ; 3) to commemorate ; 4) with ܒܠܸܒܹܗ : to consider ; 5) with direct object or ܒ : to mention , to make mention of , to quote / see also ܣܵܐܹܡ / ܬܵܢܹܐ ; past participle : ܡܘܼܕܟ݂ܪܵܐ : aforenamed , see also ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ ;
French :1) causatif de ܕܵܟ݂ܸܪ : faire se rappeler , faire se souvenir , évoquer ; 2) voir aussi ܡܲܥܗܸܕ / ܡܲܕܟܸܪ / ܡܲܝܬܝܼ / ܡܲܕܥܸܪ : rappeler , faire penser à , faire se souvenir de , évoquer , retracer la vie d'un individu ... , remettre en mémoire , remettre en mémoire , évoquer le souvenir de ; 3) commémorer , célébrer la mémoire de ; 4) avec ܒܠܸܒܹܗ : considérer , envisager , ne pas exclure de ; 5) suivi de complément d'objet ou ܒ : mentionner , faire mention de , signaler , parler de , faire figurer le nom de , citer , indiquer , évoquer , citer / reprendre les termes de / voir aussi ܣܵܐܹܡ / ܬܵܢܹܐ ; participe passé : ܡܘܼܕܟ݂ܪܵܐ : susnommé , susmentionné , mentionné plus haut , mentionné ci-dessus , voir aussi ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ ;
Dialect :Common Aramaic

Cf. ܕܟܪ, ܕܵܟ݂ܸܪ, ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ, ܥܒ݂ܵܕ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ, ܕܟ݂ܘܼܪܬܵܐ, ܕܘܼܟ݂ܪܘܼܢܝܵܐ, ܡܹܬܕܲܟ݂ܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܥܒ݂ܵܕ ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ, ܕܟ݂ܵܪܵܐ, ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ

Variants : ܡܲܬܟ݂ܸܪ

See also : ܦܵܣܘܿܩܵܐ, ܡܲܥܗܸܕ

Bailis Shamun : ܡܲܕܟܸܪ

Bailis Shamun : ܡܲܕܟܸܪ

Source : Maclean, Bailis Shamun