Eastern Syriac :ܠܲܚܸܡ
Western Syriac :ܠܰܚܶܡ
Root :ܠܚܡ
Eastern phonetic :' la ḥim
Category :verb
[Army → War]
English :to threaten ;
French :menacer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܚܡ, ܠܘܼܚܵܡܵܐ, ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ

See also : ܓܵܐܸܦ, ܙܵܥܹܦ, ܐܵܟܹܠ ܓܸܙܡܹ̈ܐ, ܐܵܟܹܠ ܗܲܪ̈ܒܹܐ, ܐܵܟܹܠ ܓܲܦܹܐ, ܓܙܵܡܵܐ, ܗܲܪܒܵܐ

Source : Bailis Shamun