Eastern Syriac :ܡܲܫܡܸܥ
Western Syriac :ܡܰܫܡܶܥ
Root :ܫܡܥ
Eastern phonetic :' maš mi:
Category :verb
[Human → Speech]
English :1) causative of ܫܵܡܸܥ ; see also ܒܵܕܹܩ : to make known publicly , to claim , to proclaim , to announce / to make an announcement , to issue a communiqué , to cause to hear / to tell , to cause to heed / hearken , to cause to obey ; 2) Ashita : to hear , to heed , to pay attention to ; 3) 1 Samuel : 23, 8 : to summon / to call to rally ; 4) to sound forth ; 5) to make a proclamation to , to announce , to herald ; 6) Bailis Shamun, Yoab Benjamin ; see also ܦܵܐܹܣ : to obey , to harken ; ܡܲܫܡܸܥ ܒܚܲܡܚܘܵܪܘܼܬܵܐ : to note / to observe , to heed , to consider ;
French :1) causatif de ܫܵܡܸܥ ; voir aussi ܒܵܕܹܩ : faire entendre / dire / annoncer / raconter , proclamer / clamer / crier sur les toits , communiquer / faire un communiqué , faire écouter / faire prêter oreille , faire obéir ; 2) Ashita : entendre , prêter oreille , faire attention / prêter son attention à ; 3) 1 Samuel : 23, 8 : faire venir , convoquer , appeler ; 4) résonner , retentir , se faire entendre / faire entendre ; 5) proclamer , faire une proclamation à , annoncer / clamer ; 6) Bailis Shamun, Yoab Benjamin[ ; voir aussi ܦܵܐܹܣ/ctx] : obéir , prêter l'oreille ; ܡܲܫܡܸܥ ܒܚܲܡܚܘܵܪܘܼܬܵܐ : suivre à la lettre , tenir compte de , prendre en considération / prendre au sérieux , exécuter mot pour mot ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܡܥ, ܫܡܵܥܝܵܐ, ܫܡܵܥ݇ܝܬܵܐ, ܫܵܡܸܥ, ܡܲܫܡܵܥ݇ܝܬ݂ܵܐ, ܡܲܫܡܘܿܥܹܐ, ܫܵܡܹܥ, ܫܡܵܥܵܐ, ܡܲܫܡܘܼܥܹܐ

See also : ܡܲܨܝܘܿܬ݂ܹܐ, ܨܵܐܸܬ݂, ܡܲܨܝܸܬ, ܝܵܗܹܒ݂ ܢܵܬܵܐ, ܕܵܒ݂ܸܩ ܢܵܬܵܐ, ܛܲܒܸܒ݂, ܫܲܪܸܒ݂, ܦܵܪܹܣ, ܦܲܠܸܛ, ܨܵܐܹܬ, ܨܝܵܬܵܐ, ܡܲܨܝܸܬ, ܡܲܨܝܘܼܬܹܐ, ܐܵܘܹܐ, ܐܘܵܝܵܐ, ܕܵܢܹܐ, ܕܢܵܝܵܐ, ܫܵܠܸܡ, ܫܠܵܡܵܐ, ܦܵܐܹܣ, ܒܵܕܹܩ, ܓܵܠܹܐ, ܒܲܝܸܢ, ܡܲܟܪܸܙ, ܡܲܕܸܥ, ܡܲܚܒܸܪ

Source : Maclean, Bailis Shamun