Eastern Syriac :ܣܵܠܵܡܕܵܪ
Western Syriac :ܣܳܠܳܡܕܳܪ
Eastern phonetic :sa: ' la:m da:r
Category :noun
[Trade]
English :1) a borrower / one who borrows at interest , see ܝܵܙܘܿܦܵܐ / ܕܲܝܢܵܢܵܐ ; 2) see ܪܲܒܵܝ;
French :1) un emprunteur à intérêt , voir ܝܵܙܘܿܦܵܐ / ܕܲܝܢܵܢܵܐ ; 2) voir ܪܲܒܵܝ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܵܠܵܡ

See also : ܝܙܦ, ܝܙܵܦܵܐ, ܝܼܙܵܦܬܵܐ, ܡܲܙܝܘܼܦܹܐ, ܡܲܘܙܦܵܢܘܼܬܵܐ, ܝܵܙܸܦ, ܝܼܙܦܵܐ, ܝܵܙܘܿܦܵܐ

this masculine word is of Persian origin

mot masculin d'origine persane