Eastern Syriac :ܦܵܠܘܿܓ݂ܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܦܳܠܽܘܓ݂ܽܘܬܳܐ
Root :ܦܠܓ
Eastern phonetic :pa: lu ' lu: ghu: ta:
Category :noun
[Science → Mathematics]
English :a division ; ܡܲܦܩܵܢܵܐ ܕܦܵܠܘܿܓ݂ܘܼܬܵܐ ܡܸܝܵܢܵܝܬܵܐ : the result of a division of numbers / the quotient ;
French :une division , un partage ; ܡܲܦܩܵܢܵܐ ܕܦܵܠܘܿܓ݂ܘܼܬܵܐ ܡܸܝܵܢܵܝܬܵܐ : le résultat d'une division de chiffres / le quotient ;
Dialect :Eastern Syriac

Source : Bailis Shamun