Eastern Syriac :ܐܝܼܬܝܵܐ
Western Syriac :ܐܺܝܬܝܳܐ
Root :ܐܝܼܬ
Eastern phonetic :' i:t ia:
Category :noun, adjective
[Religion]
English :1) Divine being ; 2) a being , a self-existing entity , anything which continues to exist , an entity ; ܐܝܼܬܝܹ̈ܐ ܚܲܝܹ̈ܐ : , living beings ; 3) Lishani : present , uncreated ; 4) Bailis Shamun ; see also ܡܛܲܝܒܵܐ / ܫܟ݂ܝܼܚܵܐ : existing , extant / still in existence / surviving , potential / prospective (?) ;
French :1) l'Être divin ; 2) un être , une entité (existant par elle-même) , une créature qui continue à exister ; ܐܝܼܬܝܹ̈ܐ ܚܲܝܹ̈ܐ : les êtres vivants ; 3) Lishani : présent , non créé ; 4) Bailis Shamun ; voir aussi ܡܛܲܝܒܵܐ / ܫܟ݂ܝܼܚܵܐ : existant / encore en existence / survivant , potentiel / éventuel ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܐܝܼܬ, ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ, ܐܝܼܬ݂ܝܼܐܹܝܠ, ܒܲܪ ܐܝܼܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ, ܐܝܼܬܸܢ, ܠܲܝܬ, ܐܝܼܒܝܼ, ܐܝܼܬ݂ ܒ, ܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ, ܠܲܝܬܵܝܘܼܬܵܐ, ܐܝܬܝܵܝܵܐ, ܐܝܼܬ݂, ܐܝܼܬܝܵܐ

See also : ܐܲܠܵܗܵܐ, ܐܹܝܠ, ܡܵܪܝܵܐ, ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܵܐ, ܡܲܗܘܝܵܐ, ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܵܐ, ܣܒ݂ܝܼܪܵܐ, ܥܬܝܼܕܵܐ, ܐܵܬܝܵܢܵܐ

Source : Oraham