Eastern Syriac :ܢܦܹܐܫܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܢܦܶܐܫܳܢܳܝܳܐ
Root :ܢܦܫ
Eastern phonetic :npi: ša: ' na: ia:
Category :adjective
[Human → Senses]
English :refreshing , recreational (?) / leisure (?) , invigorating (?) / revigorating (?) , fortifying (?) , morale-boosting (?) / encouraging (?) / inspiriting (?) / enlivening (?) , air ... : bracing (?) ; ܡܲܫܬܝܵܐ ܢܦܹܐܫܵܢܵܝܵܐ : a refreshing drink / a refreshment ; ܡܹܐܟ݂ܠܵܐ ܢܦܹܐܫܵܢܵܝܵܐ : a snack / food and drink / something to eat ;
French :rafraîchissant , revigorant (?) / fortifiant (?) , redonnant du moral (?) / bon pour le moral (?) / encourageant (?) , récréatif (?) / de loisir (?) / ludique (?) , air ... : vif (?) ; ܡܲܫܬܝܵܐ ܢܦܹܐܫܵܢܵܝܵܐ : une boisson rafraîchissante / un rafraîchissement ; ܡܹܐܟ݂ܠܵܐ ܢܦܹܐܫܵܢܵܝܵܐ : un casse-croûte / une collation / quelque chose à manger ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܦܫ, ܢܦܝܼܫܘܼܬܵܐ, ܢܦܹܐܫܬܵܐ, ܢܲܦ̮ܫܵܐ, ܢܦܲܫ, ܢܵܦܵܣ, ܢܵܦܹܫ, ܢܲܦܸܫ, ܢܦܹܐܫܵܢܵܝܵܐ, ܢܸܦ̮ܐ݇ܫܵܐ

See also : ܦܲܝܘܼܚܬܵܐ, ܦܲܝܘܼܚܵܐ, ܦܘܼܝܵܓܵܐ, ܡܦܲܝܓ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܪܘܼܚܵܢܵܐ, ܡܢܝܼܚܵܢܵܐ, ܡܲܚܝܵܢܵܐ, ܡܲܒ݂ܣܡܵܢܵܐ, ܡܚܲܕܬܵܢܵܐ, ܡܚܲܕܬܵܢܝܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun