Eastern Syriac :ܩܵܛܹܡ
Western Syriac :ܩܳܛܶܡ
Root :ܩܛܡ
Eastern phonetic :' qa: ṭi:m
Category :verb
[Feeding]
English :to nibble ;
French :grignoter , mordiller , ronger , brouter (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܛܡ, ܩܵܛܹܡ, ܩܛܵܡܵܐ

See also : ܩܵܪܹܛ, ܩܪܵܛܵܐ, ܠܵܩܹܛ, ܠܩܵܛܵܐ, ܐܵܟ݂ܸܠ, ܐ݇ܟ݂ܵܠܵܐ, ܠܲܚܠܸܚ, ܠܲܚܠܘܼܚܹܐ

Source : Bailis Shamun