Eastern Syriac :ܩܲܬܘܼܬܹܐ
Western Syriac :ܩܰܬܽܘܬܶܐ
Root :ܩܬ
Eastern phonetic :qa ' tu: ti:
Category :verb
[Human → Senses]
English :to stare ;
French :regarder fixement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܬ, ܩܘܼܬܵܬܵܐ, ܩܲܬܸܬ

See also : ܨܵܕܹܕ, ܨܕܵܕܵܐ, ܩܵܒܹܥ, ܩܒ݂ܵܥܵܐ, ܒܵܠܹܩ, ܒܠܵܩܵܐ, ܬܵܐܸܟ, ܬܝܵܟܵܐ, ܦܲܟܸܪ, ܦܲܟܘܼܪܹܐ, ܨܲܛܠܸܛ, ܨܲܛܠܘܼܛܹܐ

Source : Bailis Shamun