Eastern Syriac :ܟܲܗܘܼܢܹܐ
Western Syriac :ܟܰܗܽܘܢܶܐ
Root :ܟܗܢ
Eastern phonetic :ka ' hu: ni:
Category :verb
[Religion]
English :to ordain a priest / to establish in priesthood ;
French :un prêtre ordonner / instaurer dans la prêtrise ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܗܢ, ܟܵܗܢܵܐ, ܪܲܒ ܟܵܗܢܹܐ, ܪܝܼܫ ܟܵܗܢܹܐ, ܟܲܗܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܟܲܗܢܵܝܵܐ, ܓܘܼܪܘܼܬܵܐ ܕܟܵܗܢܘܼܬܵܐ, ܟܵܗܢܘܼܬܵܐ, ܟܵܗܢܵܐ, ܟܲܗܸܢ

See also : ܪܵܫܹܡ, ܪܫܵܡܵܐ, ܛܲܟܸܣ, ܛܲܟܘܼܣܹܐ, ܡܲܣܪܸܚ, ܡܲܣܪܘܼܚܹܐ, ܣܵܐܹܡ, ܣܝܵܡܵܐ

Source : Bailis Shamun