Eastern Syriac :ܒ̈ܢܵܬ ܩܵܠܹ̈ܐ
Western Syriac :ܒ̈ܢܳܬ ܩܳܠ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' bna:t ' qa: lé
Category :noun
[Human → Speech]
English :plural of ܒܲܪ݇ܬ ܩܵܠܵܐ ;
French :pluriel de ܒܲܪ݇ܬ ܩܵܠܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܲܪ݇ܬ ܩܵܠܵܐ

Source : Bailis Shamun