Eastern Syriac :ܗܲܢܘܼܝܹܐ
Western Syriac :ܗܰܢܽܘܝܶܐ
Root :ܗܢܐ
Eastern phonetic :ha ' nu: yi:
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :to please ;
French :faire plaisir à , être agréable à ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܢܐ, ܗܢܵܐ, ܢܵܢܹܐ ܠܘܼܟ݂, ܡܗܲܢܗܸܢ, ܡܲܗܢܝܵܢܵܐ, ܗܵܢܹܐ

See also : ܡܲܪܘܸܙ, ܡܲܪܘܘܼܙܹܐ, ܡܲܕܢܹܐ, ܡܲܕܢܘܼܝܹܐ, ܡܲܚܕܹܐ, ܡܲܚܕܘܼܝܹܐ, ܪܲܥܹܐ, ܪܲܥܘܼܝܹܐ, ܡܲܪܕܹܐ, ܡܲܪܕܘܼܝܹܐ, ܗܲܢܘܼܝܹܐ, ܗܵܢܹܐ

Source : Bailis Shamun