Eastern Syriac :ܥܵܩܹܣ
Western Syriac :ܥܳܩܶܣ
Eastern phonetic :' a: qi:s
Category :verb
English :see also ܙܵܩܹܬ / ܕܵܒܹܨ : to poke , to prod ;
French :voir aussi ܙܵܩܹܬ / ܕܵܒܹܨ : piquer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܵܩܹܣ, ܥܩܵܣܵܐ

Variants : ܥܩܵܣܵܐ

See also : ܕܵܒܹܨ, ܕܒ݂ܵܨܵܐ, ܥܵܩܹܣ, ܥܩܵܣܵܐ, ܕܵܩܹܪ, ܕܩܵܪܵܐ, ܠܵܟܹܙ, ܠܟܵܙܵܐ, ܒܲܙܥܒܸܙ, ܒܲܙܥܒܘܼܙܹܐ, ܙܵܩܹܬ, ܙܩܵܬܵܐ

Source : Bailis Shamun