Eastern Syriac :ܡܣܲܪܗܲܒ݂ܬܵܐ
Western Syriac :ܡܣܰܪܗܰܒ݂ܬܳܐ
Root :ܪܗܒ݂
Eastern phonetic :msar ' ho ta:
Category :adjective
[Transport]
English :feminine of ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܐ ;
French :féminin de ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܐ : prompte , précipitée , subite , instantanée ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܗܒ݂, ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܐ, ܣܲܪܗܸܒ݂, ܣܲܪܗܵܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܪܲܗܝܼܒ݂ܵܐ, ܪܘܼܗܒܵܢܵܐ, ܡܲܪܗܸܒ݂, ܡܲܪܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܡܣܲܪܗܸܒ݂, ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܣܘܪܗܵܒ݂ܵܐ

Source : Bailis Shamun