Eastern Syriac :ܣܵܠܕܲܬܵܐ
Western Syriac :ܣܳܠܕܰܬܳܐ
Eastern phonetic :sal ' da: ta:
Category :noun
[Army → Military]
English :see ܦܵܠܚܵܐ 2) ;
French :voir ܦܵܠܚܵܐ 2) ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܦܵܠܚܵܐ

Source : Bailis Shamun

Origin : Russian