Eastern Syriac :ܡܲܚܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܚܝܳܢܳܐ
Root :ܚܝܐ
Eastern phonetic :maḥ ' ia: na:
Category :noun
[Army → War]
English :1) NENA : a saviour , a life-giver , a vivifier / an invigorator ; 2) adjective : saving , life-giving , vivifying , invigorating , refreshing / relaxing / soothing , air ...? : bracing (?) ; 3) Bailis Shamun ; noun ; see also ܡܫܵܘܙܒ݂ܵܢܵܐ : a saviour , a savior ; 4) a marksman , a sharpshooter , a sniper (?) ;
French :1) NENA : un sauveur , un donneur de vie , un vivificateur , un revigorant ; 2) adjectif : salvateur , qui sauve , qui donne la vie / qui dispense la vie , vivifiant / vivificateur , revigorant , rafraîchissant / reposant / relaxant ; 3) Bailis Shamun ; nom ; voir aussi ܡܫܵܘܙܒ݂ܵܢܵܐ : un sauveur ; 4) un tireur au fusil ... , un bon tireur / un tireur d'élite ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܝܐ, ܚܘܼ, ܚܵܝܹܐ, ܚܲܝܵܐ, ܚܲܝܘܼܬܵܐ, , ܚܲܝ̈ܘܵܬܵܐ, ܚܲܝܹ̈ܐ, ܚܵܝܵܢܵܐ, ܡܲܚܹܐ, ܚܲܝܹ̈ܐ, ܚܵܝܵܐ, ܚܲܝܘܼܬܵܢܵܐ, ܚܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܝܐ, ܚܲܝܘܼܬܵܐ, ܚܹܝܵܐ, ܚܝܼܬ݂ܵܐ, ܚܝܼܵܐ, ܡܲܚܝܵܢܵܐ, ܡܘܼܚܝܵܐ, ܡܘܼܚܵܝܬ݂ܵܐ, ܡܲܚܝܘܿܝܹܐ

Variants : ܡܲܚܹܗܝܵܢܵܐ, ܡܲܚܝܼܵܢܵܐ

See also : ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ, ܦܘܼܝܵܓܵܐ, ܡܦܲܝܓ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܪܘܼܚܵܢܵܐ, ܡܢܝܼܚܵܢܵܐ, ܡܲܒ݂ܣܡܵܢܵܐ, ܡܚܲܕܬܵܢܵܐ, ܡܚܲܕܬܵܢܝܼܬܵܐ, ܢܦܹܐܫܵܢܵܝܵܐ, ܡܦܲܨܝܵܢܵܐ, ܦܵܪܘܿܩܵܐ

agent of ܡܲܚܹܐ , distinguish from ܡܵܚܝܵܢܵܐ : agent de ܡܵܚܹ

agent de ܡܲܚܹܐ , ne pas confondre avec ܡܵܚܝܵܢܵܐ : agent de ܡܵܚܹ

Source : Oraham, Tobia Gewargis, Bailis Shamun