Eastern Syriac :ܡܲܪܕܘܼܝܹܐ
Western Syriac :ܡܰܪܕܽܘܝܶܐ
Root :ܪܕܐ
Eastern phonetic :mar ' du: yi
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :1) Oraham ; transitive ; see also ܗܲܢܹܐ / ܡܲܦܨܸܚ / ܡܲܪܘܸܙ / ܡܲܚܕܹܐ / ܪܵܥܹܐ : to make or cause to be liked , to make to like , to please somebody , to pleasure , to gratify / to tickle , to delight / to gladden , to fill with joy , to give pleasure to , to be enjoyable ; 2) Bailis Shamun ; see also ܫܲܝܸܢ ; transitive : to pacify , to appease , to placate , to calm down ; 3) see also ܡܲܗܕܹܐ / ܡܲܫܠܹܐ : to placate , to reassure / to comfort / to give solace / to solace , to coax (?) ; 4) Bailis Shamun ; see also ܗܵܠܹܟ݂ ; soldiers ... : to cause parade / to cause to march / to cause to maneuver , to marshal / to line up / to align ;
French :1) Oraham ; transitif ; voir aussi ܗܲܢܹܐ / ܡܲܦܨܸܚ / ܡܲܪܘܸܙ / ܡܲܚܕܹܐ / ܪܵܥܹܐ : faire être aimé / apprécié , faire aimer / faire apprécier , faire plaisir / être agréable envers quelqu'un , réjouir , charmer , donner du plaisir / enchanter , être plaisant ; 2) Bailis Shamun ; voir aussi ܫܲܝܸܢ ; transitif : pacifier , apaiser / calmer , tranquilliser ; 3) voir aussi ܡܲܗܕܹܐ / ܡܲܫܠܹܐ : apaiser , calmer , amadouer (?) , rassurer , conforter / réconforter ; 4) Bailis Shamun ; voir aussi ܗܵܠܹܟ݂ ; soldats ... : faire défiler / faire parader / faire faire de l'ordre serré , faire manœuvrer / rassembler / organiser / mettre en marche / organiser le mouvement de , aligner / mettre en ligne ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܕܐ, ܡܲܪܕܹܐ, ܡܲܪܕܲܝܬܵܐ, ܪܸܕܝܵܐ, ܪܕܵܝܵܐ, ܪܕܵܝܬܵܐ, ܪܕܵܐ

See also : ܫܲܝܸܢ, ܫܲܢܸܢ, ܡܲܫܟܸܢ, ܡܲܫܠܹܐ, ܡܲܢܝܸܚ, ܡܲܡܟܸܟ݂, ܗܵܠܹܟ݂, ܗܠܵܟ݂ܵܐ, ܡܲܦܣܘܼܥܹܐ, ܡܲܦܣܸܥ, ܡܲܗܕܹܐ, ܡܲܗܕܘܼܝܹܐ, ܡܲܪܘܸܙ, ܡܲܪܘܘܼܙܹܐ, ܡܲܕܢܹܐ, ܡܲܕܢܘܼܝܹܐ, ܡܲܚܕܹܐ, ܡܲܚܕܘܼܝܹܐ, ܪܲܥܹܐ, ܪܲܥܘܼܝܹܐ, ܗܲܢܘܼܝܹܐ, ܗܵܢܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun