Eastern Syriac :ܢܦܵܠܵܐ
Western Syriac :ܢܦܳܠܳܐ
Root :ܢܦܠ
Eastern phonetic :' npa: la:
Western phonetic :' nfo: lo:
Category :verb
English :see ܢܵܦܹܠ ; ܗܵܙܹܪ ܠܓܲܡܒܘܼܚܹܐ ܘܠܸܢܦܵܠܵܐ : ready to collapse and fall / ramshackle ;
French :voir ܢܵܦܹܠ ; ܗܵܙܹܪ ܠܓܲܡܒܘܼܚܹܐ ܘܠܸܢܦܵܠܵܐ : prêt à s'effondrer et tomber / branlant ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܵܦܹܠ

See also : ܓܲܡܒܘܼܚܹܐ

Etymology : from the root "nafal" : ܢ־ܦ־ܠ

étymologie : la racine "nafal" : ܢ־ܦ־ܠ

Source : Oraham, Bailis Shamun