Eastern Syriac :ܣܵܛܹܐ
Western Syriac :ܣܳܛܶܐ
Eastern phonetic :' sa: ṭi
Category :verb
[Army → War]
English :1) Classical Syriac ; see ܣܵܛܵܢܵܐ : to turn aside , to change course / to alter course , to get off the track ; 2) star : to fall ; 3) bird : to swoop , to dart ; 4) -?- metaphor, humans ? : to swoop (?) , to raid (?) , to hit and run (?) ; 5) Bailis Shamun ; see ܫܪܲܥ : to stumble , to trip ; 6) Bailis Shamun (intransitive verb) ; see also ܫܵܪܹܥ : to slip , to slide , to stumble , to lapse , to drop in standards ; 7) see also ܥܵܘܹܠ : to fall into fault , to offend / to commit a crime / to do wrong / to transgress ; 8) to be deceived by someone else ? , to make a mistake (?) / to err / to go astray ; 9) to seduce , to allure , to tempt ;
French :1) syriaque classique ; voir ܣܵܛܵܢܵܐ : se détourner , changer de voie , dévier , tourner de côté ; 2) étoile : tomber ; 3) oiseau : se précipiter sur / descendre en piqué , attaquer , plonger / fondre sur une proie , faire une descente ; 4) -?- métaphore, humains ? : faire une descente (?) / rafle (?) / razzia (?) / raid (?) , effectuer un coup de main (?) ; 5) Bailis Shamun ; voir ܫܪܲܥ : trébucher , faire un faux-pas , butter ; 6) Bailis Shamun (verbe intransitif) ; voir aussi ܫܵܪܹܥ : glisser / faire une glissage , trébucher , faire un faux-pas , faire un écart de conduite ... , changer d'état petit à petit / sens figuré : dans le silence, l'oubli ... : tomber , être relapse ; 7) voir aussi ܥܵܘܹܠ : tomber dans l'erreur , commettre un délit , transgresser ; 8) être trompé / se tromper , commettre un erreur ; 9) séduire , leurrer / tromper / faire commettre une erreur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܛܵܐ, ܣܛܵܝܵܐ, ܣܵܛܵܢܵܐ, ܣܵܛܵܢܬܵܐ, ܣܵܛܵܢܵܝܵܐ, ܣܵܛܵܢܝܼܬ݂ܵܐ

Variants : ܙܵܛܹܐ

See also : ܨܘܼܦܵܚܵܐ, ܒܹܪܵܐ, ܙܒܵܩܵܐ, ܙܲܪܒ, ܛܘܼܪܵܝܵܐ, ܫܵܐܹܚ, ܒܵܥܹܬ, ܡܲܢܛܸܚ, ܢܵܫܹܪ, ܨܵܦܹܚ, ܪܵܡܹܛ, ܬܵܦܹܟ݂, ܛܲܒܥܹܐ, ܛܵܐܹܣ, ܥܵܡܹܫ, ܓ̰ܘܼܡ, ܥܡܵܫܵܐ, ܡܲܗܡܹܐ, ܛܵܥܹܐ, ܫܵܪܹܥ, ܡܵܐܹܛ, ܡܲܣܟܸܠ, ܡܲܣܟܘܼܠܹܐ, ܚܵܛܹܐ, ܚܛܵܝܵܐ, ܥܵܘܹܠ, ܥܘܵܠܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun