Eastern Syriac :ܣܢܵܩܵܐ
Western Syriac :ܣܢܳܩܳܐ
Root :ܣܢܩ
Eastern phonetic :' sna: qa:
Category :verb
[Human being]
English :1) intransitive verb : to be in need , to be needy / needful of support , to be out of means of support , to be lacking / want means of living ; 2) transitive ; with ܥܲܠ : to need , to require , to be in want of ; 3) transitive ; see also ܒܵܥܹܐ / ܐܵܠܹܨ / ܣܵܢܹܩ ; courage, special tools, food ... : to require / to demand as necessary or essentiial , formal dress ... : to call for as suitable or appropriate ; 4) to have to / gotta / have got to / need ; ܣܢܹܩܬܵ ܝ݇ܠܵܗܿ ܐܵܗܐ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܬܵܙܵܐ ܓܵܢܘܼܗ ܡܲܚܙܝܼܠܵܗܿ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܒܓܲܠܓܵܡܸܫ ܘܚܲܕ݇ ܒܫܸܛܪܵܢܵܐ : this new thing will have to prove as strong as Gilgamesh and as handsome ; ܣܢܹܩܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗܿ ܐܵܗܐ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܓܵܢܘܼܗ ܡܲܚܙܝܼܠܵܗܿ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܒܓܲܠܓܵܡܸܫ ܘܚܲܕ݇ ܒܫܸܛܪܵܢܵܐ : this new thing will have to prove as strong as Gilgamesh and as handsome ,
French :1) verbe intransitif : être dans le besoin / l'indigence / le dénuement / la détresse matérielle , avoir besoin d'aide / de secours ; 2) verbe transitif ; avec ܥܲܠ : avoir besoin de , manquer de , nécessiter / requérir ; 3) transitif ; voir aussiܒܵܥܹܐ / ܐܵܠܹܨ / ܣܵܢܹܩ ; du courage, des outils spéciaux ... : demander / nécessiter , requérir , avoir un besoin indispensable de , tenue correcte ... : exiger / requérir / demander comme étant approprié et convenable ; 4) devoir / falloir ; ܣܢܹܩܬܵ ܝ݇ܠܵܗܿ ܐܵܗܐ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܬܵܙܵܐ ܓܵܢܘܼܗ ܡܲܚܙܝܼܠܵܗܿ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܒܓܲܠܓܵܡܸܫ ܘܚܲܕ݇ ܒܫܸܛܪܵܢܵܐ : il va falloir que cet objet se montre aussi fort que Gilgamesh et aussi beau ; ܣܢܹܩܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗܿ ܐܵܗܐ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܓܵܢܘܼܗ ܡܲܚܙܝܼܠܵܗܿ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܒܓܲܠܓܵܡܸܫ ܘܚܲܕ݇ ܒܫܸܛܪܵܢܵܐ : il va falloir que cet objet se montre aussi fort que Gilgamesh et aussi beau ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܢܩ, ܣܢܝܼܩܵܐ, ܣܘܼܢܩܵܢܵܝܵܐ, ܣܘܼܢܩܵܢܵܐ, ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܣܵܢܹܩ, ܣܢܝܼܩܘܼ̈ܝܵܬܹܐ

See also : ܒܵܥܹܐ, ܒܥܵܝܵܐ, ܐܵܠܹܨ, ܐܠܵܨܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun