Eastern Syriac :ܦܵܪܹܕ
Western Syriac :ܦܳܪܶܕ
Root :ܦܪܕ
Eastern phonetic :' pa: ri:d
Category :verb
English :intransitive ; see also ܦܵܪܸܕ݂ / ܒܲܠܚܸܕ / ܫܵܠܹܐ / ܟܵܐܹܫ / ܢܵܓܹܕ / ܫܲܘܚܸܕ / ܓܵܪܹܫܫ : to retire / to withdraw for privacy ... , to shut oneself away / to take oneself off / to go away in / to one's bedroom ... / to leave / to betake oneself / to seek refuge (?) , to absent oneself , to decamp / to abscond / to take French leave / to steal away / to sneak away , to exit ;
French :intransitif ; voir aussi ܦܵܪܸܕ݂ / ܒܲܠܚܸܕ / ܫܵܠܹܐ / ܟܵܐܹܫ / ܢܵܓܹܕ / ܫܲܘܚܸܕ / ܓܵܪܹܫܫ : se retirer dans un but d'intimité ... , se rendre dans sa chambre ... / partir / se réfugier / chercher refuge (?) , s'absenter , disparaître / décamper / lever le camp , s'échapper / s'éclipser / s'esquiver , quitter la scène / quitter la salle , filer à l'anglaise , se dérober , se soustraire aux regards ... , se recueillir / rentrer en soi / se replier sur soi-même / descendre en soi-même ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܪܕ, ܦܲܪܕܵܐ, ܦܪܵܕܵܐ, ܦܵܪܸܕ݂, ܡܦܲܪܕܵܐ, ܡܸܬܦܲܪܕܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܦܵܪܸܕ, ܦܪܸܕܬܵܐ, ܦܸܪܕܵܐ, ܦܸܪܕܵܢܵܝܵܐ, ܦܪܝܼܕܵܐܝܼܬ, ܒܹܝܬ ܦܘܼܪܵܕܵܐ, ܦܪܵܕܵܐ

See also : ܦܵܪܹܕ, ܦܪܵܕܵܐ, ܫܵܠܹܐ, ܫܠܵܝܵܐ, ܟܵܐܹܫ, ܟܝܵܫܵܐ, ܢܵܓܹܕ, ܢܓ݂ܵܕܵܐ, ܫܲܘܚܸܕ, ܫܲܘܚܘܼܕܹܐ, ܓܵܪܹܫ, ܓܪܵܫܵܐ

Source : Bailis Shamun