Eastern Syriac :ܦܵܚܹܡ
Western Syriac :ܦܳܚܶܡ
Root :ܦܚܡ
Eastern phonetic :' pa: ḥi:m
Category :verb
[Human → Senses]
English :1) transitive : to correspond , to look like / to resemble , to match / to show something equal to ; 2) Bailis Shamun ; intransitive , with ܒ : "with" / "to", see also ܚܵܝܹܢ : to pertain , to be relevant to / to relate to / to be related to / to be in connection with / to hinge on (?) , to be specific to / to concern / to appertain ;
French :1) transitive : correspondre à / être associé à / se rapprocher de / être approché de / être proche de / être semblable à , ressembler à , être l' homologue de ; 2) Bailis Shamun ; verbe intransitif , avec ܒ : "avec" / "à" , voir aussi ܚܵܝܹܢ : avoir trait à / relever de / avoir rapport avec , avoir un lien avec / concerner , être en rapport avec / se rapporter à / se rattacher à / être lié à , dépendre de / être en relation avec , porter sur / se référer à / être relatif à / s'appliquer à , avoir pour objet ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܚܡ, ܡܸܬܦܲܚܡܵܢܵܐ, ܡܸܬܦܲܚܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܦ̮ܲܗܝܼܡܵܐ, ܦܚܵܡܬܵܐ, ܦܵܗܸܡ, ܦܲܚܸܡ, ܦܸܚܡܵܐ, ܦܘܼܚܵܡܵܐ, ܦܚܵܡܵܐ, ܡܲܦܚܸܡ, ܡܲܦܚܘܼܡܹܐ

See also : ܡܲܪܹܐ, ܦܲܠܐܸܬ, ܫܵܠܹܡ, ܕܡܵܝܵܐ, ܣܵܒܹܗ, ܡܲܕܒܸܩ, ܡܲܕܒ݂ܘܼܩܹܐ, ܒܲܝܬܹܐ, ܒܲܝܬܘܼܝܹܐ, ܚܵܝܹܢ, ܚܝܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun