Eastern Syriac :ܩܲܛܸܢ
Western Syriac :ܩܰܛܶܢ
Root :ܩܛܢ
Eastern phonetic :' qa ṭin
Category :verb
[Army → Weapons]
English :blade ... : to sharpen , to whet , to hone ;
French :lame ... : aiguiser , affiler , rendre tranchant / aiguisé / effilé ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܛܢ, ܩܲܛܝܼܢܘܼܬܵܐ, ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ, ܩܲܛܝܼܢܬܵܐ, ܩܲܛܘܼܢܹܐ, ܩܲܛܝܼܢܵܐ

See also : ܩܲܛܸܢ, ܩܲܛܘܼܢܹܐ, ܫܲܢܸܢ, ܫܲܢܘܼܢܹܐ, ܣܲܩܸܠ, ܣܲܩܘܼܠܹܐ, ܚܲܪܸܦ, ܚܲܪܘܼܦܹܐ, ܡܲܚܪܸܦ, ܡܲܚܪܘܼܦܹܐ, ܠܲܛܘܼܫܹܐ, ܠܵܛܹܫ

Source : Bailis Shamun