Eastern Syriac :ܐ݇ܫܵܬ݂ܵܘܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܐ݇ܫܳܬ݂ܳܘܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ša: tha: ' wa: tha:
Category :noun
[Human → Disease]
English :plural of ܐ݇ܫܵܬ݂ܵܐ : fevers ;
French :pluriel de ܐ݇ܫܵܬ݂ܵܐ : les fièvres ;
Dialect :NENA

Rhétoré

Rhétoré