Eastern Syriac :ܐܲܬ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܫܸܪ̈ܫܵܢܵܝܹܐ
Western Syriac :ܐܰܬ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܶܐ
Eastern phonetic :ath ' wa: tha: šir ša: ' na: yé
Category :noun
[Humanities → Language]
English :the radical letters of a verb ;
French :les lettres radicale d'un verbe ;
Dialect :NENA, Al Qosh

Cf. ܫܪܵܫܵܐ, ܫܸܪܫܵܐ, ܐܵܬ݂ܘܼܬܵܐ

See also : ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܫܲܠܡܬܵܐ

Rhétoré

Rhétoré