Eastern Syriac :ܐܲܝܠܸܠ
Western Syriac :ܐܰܝܠܶܠ
Root :ܝܠܠ
Eastern phonetic :' é lil
Category :verb, proper noun
[Religion]
English :1) Peshitta, Isaiah : 14, 12 : Lucifer ; 2) intransitive ; see also ܥܵܘܹܐ / ܝܵܠܹܐ / ܒܵܟܹܐ / ܘܲܠܘܸܠ / ܨܲܦܠܸܦ : to snivel / to blubber , to cry or whine with snuffling , to sob / to sniffle / to complain with tears , wolf, dog, coyote ... : to bay at the moon (?) / to howl in distress (?) ; ;
French :1) Peshitta, Esaïe : 14, 12 : Lucifer ; 2) intransitif ; voir aussi ܥܵܘܹܐ / ܝܵܠܹܐ / ܒܵܟܹܐ / ܘܲܠܘܸܠ / ܨܲܦܠܸܦ : pleurnicher , larmoyer / se plaindre lamentablement , chialer , se lamenter , pousser des jérémiades , y aller de sa larme hypocritement (?) , loup, chien, coyote ... : hurler tristement (?) / hurler à la mort (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܠܠ, ܐ݂ܘܼܠܝܼܬܵܐ, ܠܝܼܵܐ, ܠܝܝܼ, ܠܝܵܝܵܐ, ܐܝܠܵܠܵܐ, ܐܠܵܐ, ܝܠܵܝܵܐ, ܝܵܠܹܐ, ܐܲܝܠܘܼܠܹܐ, ܐܝܼܠܲܠܬܵܐ, ܝܠܲܠܬܵܐ, ܝܠܵܝܬܵܐ

See also : ܙܹܦܸܫܟܵܐ, ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܕܒܲܗܪܵܐ, ܥܵܘܹܐ, ܥܘܵܝܵܐ, ܒܵܟܹܐ, ܒܟ݂ܵܝܵܐ, ܘܲܠܘܸܠ, ܘܲܠܘܘܼܠܹܐ, ܨܲܦܠܸܦ, ܨܲܦܠܘܼܦܹܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun