Eastern Syriac :ܒܲܗܪܵܐ
Western Syriac :ܒܰܗܪܳܐ
Root :ܒܗܪ
Eastern phonetic :' ba: ra / ba:h ra:
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :1) light ; ܠܵܐ ܡܲܥܒ݂ܪܵܢܵܐ ܕܒܲܗܪܵܐ : impassable by light , opaque ; ܒܲܗܪܵܐ ܥܛܝܼܦܵܐ : reflected light / reflex ; ܡܲܕܥܸܪ ܒܲܗܪܵܐ ܘܫܚܘܼܢܬܵܐ : to reverberate / to reflect light and heat ; 2) Classical Syriac : dim light ; 3) see also ܙܲܠܝܼܩܵܐ / ܒܸܗܩܵܐ / ܕܸܠܩܵܐ / ܙܸܠܓܵܐ / ܫܒ݂ܝܼܒ݂ܵܐ / ܙܲܗܪܝܼܪܵܐ : a ray of light , a ray , the shine / shining sun, moon ... , light / a light , a gleam (?) / a glow (?) / a glint (?) / a flicker (?) ; 4) Yoab Benjamin : a colour (?) , a light colour (?) , adjective for a colour ? : light (?) , pale (?) ;
French :1) la lumière ; ܠܵܐ ܡܲܥܒ݂ܪܵܢܵܐ ܕܒܲܗܪܵܐ : infranchissable par la lumière , opaque ; ܒܲܗܪܵܐ ܥܛܝܼܦܵܐ : la lumière réfléchie ; ܡܲܕܥܸܪ ܒܲܗܪܵܐ ܘܫܚܘܼܢܬܵܐ : refléter la lumière et réverbérer la chaleur ; 2) syriaque classique : une faible lueur , une lumière faible ; 3) voir aussi ܙܲܠܝܼܩܵܐ / ܒܸܗܩܵܐ / ܕܸܠܩܵܐ / ܙܸܠܓܵܐ / ܫܒ݂ܝܼܒ݂ܵܐ / ܙܲܗܪܝܼܪܵܐ / ܒܲܗܪܵܐ : un rayon lumineux , un faisceau lumineux , un rayon de lumière , la brillance / l'éclat du soleil ... / la lueur de la lune ... (?) , une lumière / un faisceau lumineux / un trait de lumière ; see also ܙܲܠܝܼܩܵܐ / ܒܸܗܩܵܐ / ܕܸܠܩܵܐ / ܙܸܠܓܵܐ / ܫܒ݂ܝܼܒ݂ܵܐ / ܙܲܗܪܝܼܪܵܐ / ܒܲܗܪܵܐ : a ray of light , a ray , the shine / shining sun, moon ... , light / a light , a gleam (?) / a glow (?) / a glint (?) / a flicker (?) ; 4) Yoab Benjamin : un couleur (?) , une couleur claire (?) , adjectif pour une couleur ? : clair (?) / pâle (?) ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac, NENA
Hebrew :ba'hir  בָּהִיר «bright, light (colour)» «éclairé, clair (couleur)»

Cf. ܒܗܪ, ܒܸܗܪܵܐ, ܒܵܗܸܪ, ܒܲܗܘܼܪܵܐ, ܒܲܗܪܵܢܵܐ, ܒܗܵܪܬܵܐ, ܡܒܲܗܪܸܢ, ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܕܒܲܗܪܵܐ, ܒܲܗܪܸܢ, ܒܲܗܪܘܼܢܹܐ

Variants : ܒܸܗܪܵܐ

See also : ܫܪܵܓ݂ܵܐ, ܫܪܵܓ݂ܝܵܐ, ܫܪܵܓ݇ܐ, ܓܵܘܢܵܐ, ܙܲܠܝܼܩܵܐ, ܒܸܗܩܵܐ, ܕܸܠܩܵܐ, ܙܸܠܓܵܐ, ܫܒ݂ܝܼܒ݂ܵܐ, ܙܲܗܪܝܼܪܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun