Eastern Syriac :ܥܘܼܬܩܵܐ
Western Syriac :ܥܽܘܬܩܳܐ
Root :ܥܬܩ
Eastern phonetic :' ut qa:
Category :adjective
[Time]
English :1) antique , old , ancient , belonging to antiquity , old in respect to modern times ; 2) see ܠܵܐ ܩܵܐܸܡܵܝܵܐ : old-fashioned (?) / outdated (?) / out-of-date (?) / outmoded (?) ;
French :1) antique , ancien , très vieux , appartenant à l'antiquité , vétuste ; 2) voir ܠܵܐ ܩܵܐܸܡܵܝܵܐ : vieux / dépassé (?) / obsolète (?) / qui n'a plus cours (?) / passé de mode (?) ;
Dialect :Eastern Syriac
Hebrew :atik «old» «vieux»

Cf. ܥܬܩ, ܥܸܬܩܵܐ, ܥܲܬܩܘܼܢܹܐ, ܥܬܵܩܵܐ, ܥܲܬܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܥܲܬܝܼܩܵܐܝܼܬ, ܥܲܬܝܼܩܵܐ, ܥܸܬܩܹܐ ܡܸܬܩܹܐ, ܥܘܼܬܵܩܵܐ, ܥܘܼܬܩܸܢܵܐ, ܐܲܬܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܐܲܬܝܼܩܵܐܝܼܬ, ܐܲܬܝܼܩܵܐ

See also : ܣܵܒ݂ܵܐ, ܣܝܼܒ݂ܵܐ, ܐܸܣܛܘܼܟܣܵܢܝܵܐ, ܒܟ݂ܝܼܪܵܐ, ܫܝܼܬܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܫܝܼܬܵܢܵܝܵܐ, ܩܲܕܡܘܼܬܵܐ, ܐܲܢܬܝܼܟܵܐ, ܐܲܢܬܝܼܟܘܼܬܵܐ, ܒܵܐܝܵܬ, ܒܵܝܵܬ, ܟܡܵܠܵܐ