Eastern Syriac :ܥܙܵܠܬܵܐ
Western Syriac :ܥܙܳܠܬܳܐ
Eastern phonetic :e ' zal ta:
Category :noun
[Industry]
English :spinning / making thread (by hand or machinery) ;
French :le filage / la fabrication du fil (à la min ou à la machine) ;
Dialect :Urmiah

See also : ܥܵܙܘܿܠܵܐ, ܥܙܵܠܵܐ, ܥܙܘܿܠܵܐ, ܓܵܘܠܓܵܘܠܵܐ, ܓܝܓܠܵܐ, ܡܲܪܣܵܐ, ܡܣܲܠܩܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܣܵܣܵܐ, ܥܸܙܠܵܐ