Eastern Syriac :ܥܲܠ ܡܸܠܬܵܐ
Western Syriac :ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ
Root :ܡܠܠ
Eastern phonetic :' a:l ' mil ta:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :an adverb ; plural : ܥܲܠܡܸܠܹ̈ܐ ;
French :un adverbe ; pluriel : ܥܲܠܡܸܠܹ̈ܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܠܠ, ܥܲܠܡܸܠܬܵܐ, ܡܸܠܬܵܐ ܕܲܒܝܼܩܬܵܐ, ܡܸܠܬܵܐ ܡܫܲܢܝܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܸܠܬܵܝܵܐ, ܡܸܠܬܵܐ ܡܥܲܕܪܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܹܠܵܐ, ܡܸܠܠܵܐ, ܡܸܠܬܵܐ, ܡܸܠܲܬ݂ܫܡܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܫܲܠܡܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܟܪܝܼܗܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܪܲܟܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܫܲܢܝܵܢܝܼܬ݂ܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܕܲܒܝܼܩܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܘܼܪܥܵܦܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܘܼܪܥܵܦܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ, ܡܸܠܲܬܫܡܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun