Eastern Syriac :ܥܲܢܒ݂ܝܼܬܵܐ ܕܒܹܝ ܩܪ̈ܡܝܼܙܹܐ
Western Syriac :ܥܰܢܒ݂ܺܝܬܳܐ ܕܒܶܝ ܩܪ̈ܡܺܝܙܶܐ
Eastern phonetic :in ' vi: ta:d bi: qir ' mi: zé
Category :noun
[Country → Fruits]
English :the name of a grape (fruit of the vine -genus Vitis-) ;
French :variété de raisin ;
Dialect :Urmiah
Hebrew :anavim «grapes» «raisins»

Cf. ܡܲܥܬܵܐ ܕܥܲܢܓ݂ܹܐ, ܥܲܢܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ, ܥܸܢܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ, ܥܸܢܒ݂ܬܵܐ, ܥܸܢܒ݂ܵܐ, ܥܲܢ̈ܒ݂ܹܐ, ܥܸܢ̈ܒ݂ܹܐ ܕܕܸܒܵܐ

See also : ܡܹܐܪܝܼܬܵܐ, ܟܸܫܡܸܫܬܵܐ