Eastern Syriac :ܥܬܵܩܵܐ
Western Syriac :ܥܬܳܩܳܐ
Root :ܥܬܩ
Eastern phonetic :e ' ta: qa:
Category :verb
[Time]
English :to grow old , to become aged / antiquated / obsolete , to become out of date / old fashioned (?) ;
French :vieillir , devenir vieux / âgé , être / devenir dépassé , devenir obsolète / périmé / démodé (?) , passer de mode (?) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܥܬܩ, ܥܸܬܩܵܐ, ܥܲܬܩܘܼܢܹܐ, ܥܲܬܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܥܲܬܝܼܩܵܐܝܼܬ, ܥܲܬܝܼܩܵܐ, ܥܸܬܩܹܐ ܡܸܬܩܹܐ, ܥܘܼܬܵܩܵܐ, ܥܘܼܬܩܸܢܵܐ, ܐܲܬܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܐܲܬܝܼܩܵܐܝܼܬ, ܐܲܬܝܼܩܵܐ