Eastern Syriac :ܦܲܚܦܘܼܚܹܐ
Western Syriac :ܦܰܚܦܽܘܚܶܐ
Root :ܦܚܦܚ
Eastern phonetic :paḥ ' pu ḥi:
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :1) Oraham : to snort , to force air violently through the nose / throat , to snore , to breathe hard / deeply , to gasp for air (especially through the nose) / to pant / to be out of breath / to puff , to draw (a breath of air, of smoke) / smoke / inhale ; 2) intransitive ; see also ܢܵܚܹܛ / ܢܵܚܹܪ / ܦܲܚܦܸܚ / ܚܲܪܚܸܪ / ܦܲܪܦܥܸܪ : to snort / to force air violently through the nose , to exhale forcefully , to express scorn or anger by a snort ; 3) intransitive ; see also ܢܵܚܹܪ / ܢܵܚܹܛ / ܡܲܦܩܸܥ / ܚܲܪܚܸܪ / ܦܲܨܦܸܨ / ܦܲܚܦܸܚ ; during sleep ... : to snore ; 4) to be loose ;
French :1) Oraham : s'ébrouer cheval , grogner personne, cochon ... , souffler comme un phoque / bruyamment par le nez , ronfler , inspirer profondément / bruyamment par le nez , respirer fort / profondément , prendre une bonne respiration , haleter / être à bout de souffle / chercher à respirer , tirer (sur un cigare, une cigarette ...) ; 2) intransitif ; voir aussi ܢܵܚܹܛ / ܢܵܚܹܪ / ܦܲܚܦܸܚ / ܚܲܪܚܸܪ / ܦܲܪܦܥܸܪ : grogner , ronchonner / râler / renâcler , souffler fort par le nez ; 3) intransitif ; voir aussi ܢܵܚܹܪ / ܢܵܚܹܛ / ܡܲܦܩܸܥ / ܚܲܪܚܸܪ / ܦܲܨܦܸܨ / ܦܲܚܦܸܚ ; durant le sommeil ... : ronfler ; 4) être branlant / dénoué / flottant / relâché / en liberté / libre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܚܦܚ, ܦܲܚܦܸܚ, ܦܲܚܦܲܚܬܵܐ

See also : ܢܦܵܪܵܐ, ܚܸܪܵܚܸܪ, ܚܲܣܚܘܼܣܹܐ, ܚܲܢܚܘܼܩܹܐ, ܬܲܪܚܘܼܣܹܐ, ܠܲܗܠܘܼܗܹܐ, ܡܲܠܗܲܕܬܵܐ, ܠܗܵܬܵܐ, ܡܲܠܗܘܼܕܹܐ, ܬܲܪܚܘܼܣܹܐ, ܢܲܚܢܘܼܚܹܐ, ܬܲܠܚܘܼܣܹܐ, ܗܲܪܗܘܼܡܹܐ, ܗܲܪܗܸܡ, ܢܵܚܹܛ, ܢܵܚܹܪ, ܦܲܪܦܥܸܪ

Source : Oraham, Bailis Shamun