Eastern Syriac :ܦܝܼܓܵܪܵܐ
Western Syriac :ܦܺܝܓܳܪܳܐ
Eastern phonetic :pi: ' ga: ra:
Category :noun
[Science → Mathematics]
English :a figure / written character or symbol representing a number , a numeral , a digit ;
French :un chiffre , un nombre ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܚܲܫܒܸܢ, ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ, ܟܡܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܡܸܢܝܵܢܵܐ, ܢܘܼܡܪܵܐ, ܪܲܩܡܵܐ, ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ

see : ܡܸܢܝܵܢܵܐ / ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ

voir : ܡܸܢܝܵܢܵܐ / ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun

Origin : English