Eastern Syriac :ܦܸܠܵܓܵܐ
Western Syriac :ܦܶܠܳܓܳܐ
Root :ܦܠܓ
Eastern phonetic :' pil la (?) / pil ' la ga (?)
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :a wave / a ridge or swell on a liquid ;
French :une vague (ondulation sur un liquide) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܦܠܓ, ܦܵܠܵܐ, ܦܠܵܓܵܐ, ܦܲܠܓܵܐ, ܦܲܠܓܵܓܵܐ, ܦܲܠܓܘܼ, ܦܲܠܓܘܼܝܹܐ, ܦܲܠܓܘܼܬܵܐ, ܦܲܠܓܬܵܐ, ܦܠܲܓ݂ܵܐ, ܦܵܠܓܵܐ, ܦܠܵܐ, ܡܸܬܦܲܠܓܵܢܵܐ, ܦܘܼܠܵܓܵܐ, ܦܘܼܠܓܝܼܵܐ, ܦܘܼܠܓܵܐ, ܦܘܼܠܥܵܐ, ܦܘܼܠܥܝܼܵܐ, ܡܦܲܠܓܘܼܬܵܐ, ܡܦܲܠܓܲܢܵܐ

See also : ܠܲܦܵܐ