Eastern Syriac :ܦܵܠܵܢ
Western Syriac :ܦܳܠܳܢ
Eastern phonetic :' pa: la:n
Category :noun
[Transport → Surface]
English :a pack-saddle ;
French :un bât , une selle pour porter la charge d'animaux de transport / bât ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܵܐܠܵܐܢ, ܦܵܠܵܢܕܘܼܙ

See also : ܒܘܼܪܕܥܵܐ, ܒܲܪܕܵܥܬܵܐ, ܫܟܵܦܵܐ, ܐܘܼܟܵܦܵܐ

this masculine word is of Turkish / Persian origin, see ܒܲܪܕܵܥܬܵܐ

mot masculin d'origine turque / persane, voir ܒܲܪܕܵܥܬܵܐ