Eastern Syriac :ܦܩܵܚܵܐ
Western Syriac :ܦܩܳܚܳܐ
Root :ܦܩܚ
Eastern phonetic :' pqa: ḥa:
Category :verb
[Country → Plants]
English :intransitive verb : 1) to blossom , to put forth blossoms / flowers , to bloom , to flower , to bud ; 2) see also ܗܵܢܹܐ / ܡܲܘܬܸܪ / ܥܲܬܪܸܢ / ܩܵܢܹܐ : to flourish , to thrive / to prosper / to do well , to profit / to make a profit , to get richer ;
French :verbe intransitif : 1) fleurir , se couvrir de fleurs , être en fleurs / fleurissant , se fleurir , donner des fleurs , s'épanouir ; 2) voir aussi ܗܵܢܹܐ / ܡܲܘܬܸܪ / ܥܲܬܪܸܢ / ܩܵܢܹܐ : prospérer , profiter / faire du profit / faire du bénéfice , tirer du profit , s'enrichir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܩܚ, ܦܸܩܚܵܐ, ܦܸܟܝܵܐ, ܦܩܲܚ, ܦܵܩܹܚ, ܦܸܩܚܵܢܵܐ

Variants : ܦܵܩܸܚ

See also : ܗܲܒܵܒܵܐ, ܗܲܒܬܵܐ, ܟ̰ܘܼܟ̰ܵܓܵܐ, ܩܘܿܒܠܵܐ, ܐܘܼܪܙܵܓܵܐ, ܒܝܼܒܠܵܐ, ܒܹܠܛܵܐ, ܡܙܲܪܙܚ, ܗܒܒ, ܡܒܲܠܒܸܠ, ܡܲܘܬܸܪ, ܡܲܘܬܘܼܪܹܐ, ܩܵܢܹܐ, ܩܢܵܝܵܐ, ܥܲܬܪܸܢ, ܥܲܬܪܘܼܢܹܐ, ܗܵܢܹܐ, ܗܢܵܝܵܐ, ܩܵܢܹܐ, ܩܢܵܝܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun