Eastern Syriac :ܦܫܵܪܵܐ
Western Syriac :ܦܫܳܪܳܐ
Root :ܦܫܪ
Eastern phonetic :' pša: ra:
Category :verb
[Science → Physical sciences]
English :intransitive verb : 1) to melt , (to be changed from solid to liquid state) , to dissolve , to thaw (?) , to liquefy , (hope, outline ... - ? - ) to dissolve (?) / become weaker (?) or blurred (?) , (debt - ? ) to be settled (?) / cleared (?) ; 2) riddle, dream ... : to be solved / settled / unravelled ; 3) Bailis Shamun ; transitive ; see also ܦܵܫܹܪ / ܡܲܢܗܸܪ / ܦܲܫܸܩ / ܡܲܦܪܸܡ : to paraphrase , to reword , to rephrase , to quote using different words ;
French :verbe intransitif 1) : se fondre / fondre , se dissoudre , se liquéfier , (espoir, image -?-) s'évanouir (?) / disparaître (?) , (dette -?-) être réglée (?) / liquidée (?) ; 2) énigme, rêve ... : être résolu / expliqué / solutionné , trouver son explication ; 3) Bailis Shamun ; transitif ; voir aussi ܦܵܫܹܪ / ܡܲܢܗܸܪ / ܦܲܫܸܩ / ܡܲܦܪܸܡ : paraphraser / reprendre / reformuler texte, paroles, phrase ... , dire d'une autre manière ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܫܪ, ܠܵܐܦܵܫܲܪܬܵܐ, ܡܸܬܦܲܫܪܵܢܵܐ, ܦܵܫܘܿܪܹܐ, ܦܵܫܘܿܪܵܐ, ܦܵܫܲܪܬܵܐ, ܦܫܵܪܬܵܐ, ܦܵܫܘܿܪܘܼܬܵܐ, ܦܘܼܫܵܪܵܐ, ܦܲܫܪܵܢܵܐ, ܦܵܫܹܪ, ܦܘܼܫܵܪܵܐ, ܚܡܝܼܪܵܐ ܕܲܦܫܵܪܵܐ, ܡܦܲܫܪܵܢܵܐ

See also : ܡܲܢܗܸܪ, ܡܲܢܗܘܼܪܹܐ, ܦܲܫܸܩ, ܦܲܫܘܼܩܹܐ, ܡܲܦܪܸܡ, ܡܲܦܪܘܼܡܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun