Eastern Syriac :ܨܘܼܝܵܕܵܐ
Western Syriac :ܨܽܘܝܳܕܳܐ
Root :ܨܘܕ
Eastern phonetic :ṣu ' ia: da:
Category :noun
[Sport → Hunting]
English :hunting , chasing game animals or fowls , fishing / angling ;
French :la chasse (gibier, oiseaux ...) , la pêche ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܨܘܕ, ܨܲܝܕܵܐ, ܨܵܝܵܕܵܐ, ܨܲܝܵܕܘܼܬܵܐ, ܨܲܝܵܕܵܐ, ܒܲܝܬܵܐ ܕܨܲܝܕܵܐ, ܨܵܐܸܕ݂, ܨܐܵܕܵܐ, ܡܨܵܝܸܕ

See also : ܓܐܵܦܵܐ, ܓܦܵܐ, ܡܲܥܪܩܵܢܵܐ, ܢܲܚܫܝܼܪܵܐ, ܢܲܚܫܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܢܩܵܙܵܐ, ܨܲܝܵܕܵܐ, ܐܵܘܟ̰ܝܼ