Eastern Syriac :ܒܘܼܪ
Western Syriac :ܒܽܘܪ
Eastern phonetic :' bu:r
Category :noun
[Humanities → Geography]
English :Al Qosh : side ; ܒܒܘܼܪ ܕ : on that side of ;
French :Al Qosh : côté ; ܒܒܘܼܪ ܕ : de ce côté de ;
Dialect :Other

Cf. ܒܵܪ

See also : ܕܲܦܢܵܐ, ܓܹܒܵܐ, ܬܝܵܪܵܐ, ܓܸܣܵܐ, ܕܲܦܢܵܐ, ܟܸܢܦܵܐ, ܩܒ݂ܝܼܥܬܵܐ, ܣܸܛܪܵܐ, ܨܵܘܒܵܐ, ܕܸܦܢܵܐ,