Eastern Syriac :ܨܲܝܕܵܐ
Western Syriac :ܨܰܝܕܳܐ
Root :ܨܘܕ
Eastern phonetic :' ṣé da:
Category :noun
[Sport → Hunting]
English :1) hunting (pursuit / chase of game) , a hunt , the capture of game ; ܨܲܝܕܵܐ ܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܵܐ : poaching / illegal hunting ; ܓܢܲܒ݂ ܨܲܝܕܵܐ : to poach ; 2) see also ܓܸܙܪܵܐ / ܒܘܼܣܒܵܣܵܐ : the game secured in the hunt , a prey / a quarry ; ܒܸܣܪܵܐ ܕܨܲܝܕܵܐ : venison ; ܚܵܕܹܪ ܡܸܢ ܓܸܢܒܸܬ ܛܲܥܘܼܝܹܐ ܒܲܬ݇ܪ ܨܲܝܕܵܐ ܝܲܢ ܣܠܵܒܵܐ : to roam about , to wander stealthily in search of / searching for a prey , to prowl / to stalk seeking game or loot ; 3) fishing pursuit ;
French :1) la chasse activité ; ܨܲܝܕܵܐ ܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܵܐ : le braconnage ; ܓܢܲܒ݂ ܨܲܝܕܵܐ : braconner / voler du gibier ; 2) voir aussi ܓܸܙܪܵܐ / ܒܘܼܣܒܵܣܵܐ : le gibier (ramené) , une proie / la proie , une prise / la prise ; ܒܸܣܪܵܐ ܕܨܲܝܕܵܐ : la venaison ; ܚܵܕܹܪ ܡܸܢ ܓܸܢܒܸܬ ܛܲܥܘܼܝܹܐ ܒܲܬ݇ܪ ܨܲܝܕܵܐ ܝܲܢ ܣܠܵܒܵܐ : vadrouiller discrètement à la recherche d'une proie ou de pillage / marauder , battre la campagne / faire une battue en quête de gibier ou de butin ; 3) la pêche activité ;
Dialect :Urmiah, Classical Syriac, Common Aramaic
Hebrew :ṣaid  צַיִד «hunting» «la chasse»

Cf. ܨܘܕ, ܨܘܼܝܵܕܵܐ, ܨܵܝܵܕܵܐ, ܨܲܝܵܕܘܼܬܵܐ, ܨܐܵܕܵܐ, ܨܲܝܵܕܵܐ, ܒܲܝܬܵܐ ܕܨܲܝܕܵܐ, ܡܨܲܝܘܿܕܹܐ

See also : ܐܵܘ, ܐܵܘܟ̰ܝܼ, ܓܐܵܦܵܐ, ܓܦܵܐ, ܡܲܥܪܩܵܢܵܐ, ܢܲܚܫܝܼܪܵܐ, ܢܲܚܫܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܢܩܵܙܵܐ, ܒܘܼܣܒܵܣܵܐ, ܓܸܙܪܵܐ, ܬܒ݂ܵܪܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun