Eastern Syriac :ܕܵܘܝܼܕ
Western Syriac :ܕܳܘܺܝܕ
Eastern phonetic :' da: wi:d
Category :proper noun
[Human being]
English :1 Samuel : 16,13 : David ; ܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܕܵܝܼܕ : the Psalms of David ;
French :1 Samuel : 16,13 : David ; ܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܕܵܝܼܕ : les psaumes de David ;
Dialect :Classical Syriac
Hebrew :da: vid  דָּוִד

Cf. ܕܵܘܝܼܕܵܐ

a Biblical name, meaning " beloved" commonly written as Dawood

nom biblique signifiant "bienaimé" , s'écrivant communément Dawoud