Eastern Syriac :ܩܵܐ ܡܘܿ
Western Syriac :ܩܳܐ ܡܽܘ
Eastern phonetic :qa: ' mu:
Category :noun
[Human → Speech]
English :interrogative pronoun : why ? , what for ? , for what reason ? , on what account ? , wherefore ? ;
French :pronom interrogatif : pourquoi ?, dans quel but ?, à quelle fin ?, en raison de quoi ? ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܩܵܡܘܿ, ܩܵܐ ܡܘܿܕܝܼ, ܩܵܡ, ܩܵܐ ܡܘܼܕܝܼ, ܩܵܡܘܿ

See also : ܩܵܘܝܼ, ܠܡܵܢܵܐ, ܠܡܵܐ, ܠܡܘܼ, ܛܠܵܐ ܡܵܗܵܐ, ܡܵܢܵܐ