Eastern Syriac :ܩܸܒܠܵܐ ܢܵܐܡܵܐ
Western Syriac :ܩܶܒܠܳܐ ܢܳܐܡܳܐ
Eastern phonetic :' qib la ' na: ma:
Category :noun
[Humanities → Geography]
English :a mariner's compass , a ship's compass (used in navigation) ;
French :un compas (boussole) de marine (utilisé en navigation) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܘܿܒܠܵܐ ܢܘܿܡܵܐ

See also : ܓܠܘܼܠܬܵܐ, ܦܲܪܓܵܪ, ܚܘܼܓܬܵܐ, ܥܲܙܒܵܐ, ܡܚܵܛܵܐ ܕܡܲܓ݂݂ܢܵܛܝܼܣ