Eastern Syriac :ܓܲܡܒܸܠ ܐܸܚܪܹ̈ܐ
Western Syriac :ܓܰܡܒܶܠ ܐܶܚܪ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' gam bil ' iḥ ré
Category :noun
[Animals → Insects]
English :a dung beetle ;
French :un bousier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܸܢܒܠܝܼ ܐܲܚܪܹܐ, ܡܓܲܡܒܸܠ

See also : ܚܲܪܦܘܼܫܬܵܐ, ܚܲܒܫܘܼܫܵܐ