Eastern Syriac :ܩܛܵܥ
Western Syriac :ܩܛܳܥ
Eastern phonetic :' qṭa:
Category :verb
[Industry]
English :1) intransitive and transitive verb : to cut , to break , to come apart / divide into several pieces , to part , to tear out , to cut out ; ܩܵܛܹܥ ܪܹܫܵܐ : to cut off the head , to behead , to decapitate , to execute by cutting the head off , France : to guillotine ; 2) to decide / to judge / to take a decision , to make up one's mind ; ܩܛܥ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ : to make / to reach a decision ; ܩܲܛܥ̈ܝܵܢܹܐ ܕܦܘܼܣܩܵܢܵܐ : decision makers ;
French :1) verbe transitif et intransitif : couper , se couper , casser , se casser , briser , se briser , rompre , se rompre , fracturer , se fracturer , se séparer , se détacher , se séparer en plusieurs morceaux , (se) défaire / disjoindre / disloquer / désintégrer , arracher , découper ; ܩܵܛܹܥ ܪܹܫܵܐ : couper la tête , décapiter , exécuter en coupant la tête , France : guillotiner ; 2) décider / juger / prendre une décision , se décider ; ܩܛܥ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ : prendre une décision ; ܩܲܛܥ̈ܝܵܢܹܐ ܕܦܘܼܣܩܵܢܵܐ : les décideurs ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܩܛܵܥ ܒܚܝܼܵܠ, ܩܛܵܥ ܡܒܸܙܵܐ, ܩܸܛܥܵܐ, ܩܛܵܥܝܬܵܐ, ܩܸܛܥܵܢܵܐ, ܩܲܛܥܩܘܼܛܹܐ, ܩܟ̰ܵܐ, ܩܟ̰ܵܦܵܐ, ܩܵܛܝܼܵܐ

See also : ܚܬܵܦܵܐ, ܟ̰ܲܢܒܘܼܪܹܐ, ܙܠܵܥ, ܟܣܵܐ, ܡܲܦܩܘܼܝܹܐ, ܣܬܵܪܵܐ, ܦܩܵܥ, ܦܩܵܥܝܵܐ, ܦܵܣܸܩ, ܦܵܪܸܡ, ܦܵܣܸܩ ܪܹܫܐ, ܦܵܩܸܥ

Rhétoré : ܩܛܵܥܵܐ

Rhétoré : ܩܛܵܥܵܐ