Eastern Syriac :ܒܹܝܬܒܹܣܡܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬܒܶܣܡܳܐ
Eastern phonetic :bi:t ' bis ma:
Category :noun
[Religion]
English :see ܦܝܼܪܡܵܐ : a censer , a vessel in which incense is burnt , an incensory , a thurible ;
French : voir ܦܝܼܪܡܵܐ : encensoir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܲܣܡܵܐ, ܒܸܣܡܵܐ, ܒܸܣܡܵܢܹ̈ܐ

See also : ܦܝܼܪܡܵܐ, ܠܒ݂ܘܼܢܬܵܐ