Eastern Syriac :ܩܲܠܦܵܐ ܕܢܘܼܢܵܐ
Western Syriac :ܩܰܠܦܳܐ ܕܢܽܘܢܳܐ
Eastern phonetic :' qal pad ' nu: na
Category :noun
[Animals → Fishes]
English :a scale / the little plate covering the skin of a fish ;
French :une écaille de poisson ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܩܠܝܼܦܵܐ, ܩܲܠܦܵܐ, ܩܲܠܦܵܐ ܕܢܘܼܢܵܐ, ܩܲܠܵܦܝܼܬܐ, ܩܲܠܦܵܢܵܐ, ܩܲܠܵܦܬܵܐ, ܩܠܵܦܬܵܐ, ܩܠܵܦܵܐ